wood-cube/Front Page

Nichijou

第7话 第18话 第21话

General

MZH个人 TDJ个人 GX个人 Bug收集整理 训练环境 | 2016多校

Training

Date Contest  Place  A B C D E F G H I J K L M
2018-04-11 MIPT Workshop 2018 NAIPC  8/ 58 O O O O O O ! O O ! O
2018-04-10 MosCode Fest 2018  4/100 O O · O · O O O O · O
2018-04-08 XVIII Open Cup GP of Poland 11/ 83 O O O O O O ! O Ø ! O
2018-04-07 Petrozavodsk Summer-2017 JOI TST 2012 Selection  3/ 61 O O O O O O O ! O O
2018-04-03 Petrozavodsk Winter-2018 CMU [2:1] 13/ 85 O O O O ! O O O O O ·
2018-04-01 ECNA 2017 [2:1]  -/ -- Ø ! O O O O O O O O
2018-03-31 XVII Open Cup GP of Gomel [2:1]  -/ -- · O X O ! O O O · O O
2018-03-28 XVI Open Cup GP of Southern Caucasus [2:1]  -/ -- O · ! O ! O Ø O ! O
2018-03-25 MIPT Workshop 2018 Moscow SU  3/ 36 · O O O O O · · O O Ø O O
2018-03-24 MIPT Workshop 2018 JAG 2017  5/ 57 O O O O O O O O O · O Ø O
2018-03-23 MIPT Workshop 2018 Taiwan NTU  4/ 54 O O O ! O O O O ! O O !
2018-03-22 XVIII Open Cup GP of Saratov 11/ 96 O ! O O O O O ! Ø O O O
2018-03-18 XVIII Open Cup GP of Belarus 12/103 O O O O O O O O O O O
2018-03-17 XVIII Open Cup GP of Korea 22/ 91 O · O O ! O O ! ! · ! O
2018-03-15 XVII Open Cup GP of Wroclaw  7/ 82 O Ø O O · O O O O O ·
2018-03-11 XVIII Open Cup GP of Baltic Sea 14/113 O O O O O O · O O
2018-03-10 World Finals 2010 21/148 · O O O · O O · · O ·
2018-03-06 BSUIR Open 2015 Championship [IND]  -/ -- O O O O O O O O O O O
2018-03-04 Petrozavodsk Summer-2017 Ruyi Li 2  7/ 72 O O O ! Ø O O O O ! O
2018-03-03 Asia Tsukuba Regional 2017  4/ 73 O O O ! O O O O O O O
2018-02-27 Petrozavodsk Winter-2013 SPb SU 10/ 66 O · O O O O ! O ! O O
2018-02-04 Chinese Bootcamp 2018 GP of Khamovniki  9/ 85 O · O · O O O O O · O
2018-02-03 Chinese Bootcamp 2018 GP of Gomel  4/ 25 O O · · O O · · · · O
2018-02-02 Chinese Bootcamp 2018 AtCoder  7/ 83 O · · O O O · O O · O
2018-02-01 Chinese Bootcamp 2018 Polish 2  8/ 81 O O O O O O O O O O O O
2018-01-31 Chinese Bootcamp 2018 ITMO U  8/ 24 · · O O · · O · · O · ·
2018-01-30 Chinese Bootcamp 2018 Polish 1  4/ 23 · · · O · · O O O · O
2018-01-26 Petrozavodsk Summer-2017 UESTC Selection  4/ 46 O O O · · O · O O O · O
2018-01-24 XVIII Open Cup GP of Ukraine  4/ 92 O O O O Ø O O O O O · O
2018-01-23 CERC 2017  3/ 98 O ! ! ! · O O O O O O O
2018-01-19 Petrozavodsk Summer-2017 Moscow IPT  5/ 62 Ø O ! O O Ø O O O O O
2018-01-17 Petrozavodsk Summer-2017 Warsaw U 10/ 67 O Ø O O O ! O O · O O
2018-01-16 JAG Spring 2014  6/ 39 O O O O O O · O O O
2017-12-18 NEERC 2017  2/339 O O O O O O O · O O O O
2017-12-10 XVIII Open Cup GP of SPb 19/228 O O O O O · O · O O O O
2017-12-09 Petrozavodsk Summer-2011 Warsaw U [IND]  -/ -- O O O O O O O Ø O Ø
2017-12-03 ONSITE|CCPC Final 2017  5/117 O ! O ! O O O ! O O O
2017-11-26 ONSITE|Asia Nanning Regional 2017  3/227 O · · O O O · O O O · O O
2017-11-23 PNRC 2017  1/157 O O O O O O O O O O O O O
2017-11-20 NEERC 2017 Northern Subregional  4/186 O O O · O O O O O ! O O
2017-11-10 Petrozavodsk Summer-2013 Gennady Korotkevich  7/107 O O O · O Ø O O · O
2017-11-09 XVIII Open Cup GP of Romania 10/ 91 O ! O O · · O · O O O ·
2017-11-07 Osipovsky Cup 2014  1/ 75 O O O O O O O O O O O O
2017-10-29 ONSITE|Asia Xi'an Regional 2017  2/348 O O · ! O O O O O O O
2017-10-24 Petrozavodsk Summer-2014 Xiaoxu Guo 2  1/ 57 O O O O O O O O O · O
2017-10-21 NEERC 2017 Southern Subregional  3/1K⁺ O O O O O O O O O O O O O
2017-10-20 NEERC 2016 Southern Subregional  8/904 O O O O O O O O O O Ø ·
2017-10-15 XVII Open Cup GP of Siberia 13/154 O O · O O O O O O · O
2017-10-14 Petrozavodsk Summer-2016 DPRK 10/ 43 · O O · · · · · · O O O ·
2017-10-07 Petrozavodsk Summer-2017 Songyang Chen 1  3/ 51 O O O O O ! O O O O O O ·
2017-10-06 Petrozavodsk Winter-2014 Chinese  3/ 85 O O O Ø O O O O O O O
2017-10-05 Petrozavodsk Winter-2015 Chinese Camp 2  5/108 O O O O · O O · O O
2017-10-03 ASC 45  4/154 O O O O O O O O Ø Ø O
2017-10-01 XVIII Open Cup GP of Eurasia 13/350 O O · O O · · O O O O O
2017-09-24 XVIII Open Cup GP of Ural 14/ 99 O O O ! O O · X ! · O
2017-09-23 Asia Beijing Regional 2017 Online 12/1K⁺ O O O ! O · O O O O
2017-09-16 Asia Xi'an Regional 2017 Online 13/1K⁺ O O O Ø O O O ! O !
2017-09-07 JAG 2013  7/ 59 O O O O O O O ! O · O O
2017-09-03 Bubble Cup X Finals 11/314 O O O O O O O · O X
2017-09-02 2017 NTU WF Team Selection  1/ 54 O O O O O O O O O O
2017-08-30 Asia Qingdao Regional 2016  2/327 O O O O · O O · O · O O ·
2017-08-29 Petrozavodsk Summer-2014 Petr Mitrichev 12  3/ 53 · · O O O · O O O
2017-08-27 XVII Open Cup GP of Eurasia  8/295 O O O Ø O O O O O O O ·
2017-08-23 0x12 Ural Championship  5/ 62 O O O O · · O O O O O X
2017-08-21 XVII Open Cup GP of Dolgoprudny  9/113 O O O O O O ! O O O O
2017-08-16 Petrozavodsk Summer-2014 Moscow SU SG  3/ 43 · O O Ø O O · · O O
2017-08-15 Petrozavodsk Summer-2014 Yandex  3/ 69 O O O O O O O O O O
2017-07-07 Codeforces 750 - Good Bye 2016 [IND]  -/ -- O O O O O Ø Ø ·
2017-07-06 Bubble Cup 9 Finals [IND]  -/ -- Ø Ø O O O O O O !
2017-07-05 BSUIR Open 2016 Semifinal [IND]  -/ -- O Ø Ø O O O O O O ! O
2017-05-24 ONSITE|World Finals 2017  8/128 O Ø O O O O O · O · Ø O
2017-05-22 XIV Open Cup GP of Azov Sea  7/ 88 O Ø O O O O O O · O O
2017-05-19 Asia Bangkok Regional 2016 15/143 ! O O O O O O O O · Ø O
2017-05-18 Rocky Mountain Regional 2015  -/ -- O O O O O O O O O O O
2017-05-16 Petrozavodsk Winter-2013 Jagiellonian U 16/ 72 O O ! ! O O O ! ? O O O
2017-05-12 MIPT Workshop 2016 Japanese OI Selection  4/ 33 O O O O O ! O O O
2017-05-10 BSUIR Open 2016 Finals  6/ 97 O · O O O O O O O ·
2017-05-09 XVII Open Cup GP of Two Capitals 18/140 O O O O · O · O O O O
2017-05-07 World Finals 2016  6/130 O O O O O O O · Ø O O O ·
2017-05-06 SPRC 2016 [IND]  -/ -- O O · O O O · · O O O
2017-05-04 Grodno 2015  4/ 75 · O O O O O O O O O O
2017-05-03 Petrozavodsk Summer-2015 Xudyh  8/ 53 O · O O O Ø O · · O
2017-05-02 UKIEPC 2016 [IND]  -/ -- ! O O · O O O O O ! · O
2017-04-30 XVII Open Cup GP of Ural 13/ 50 O O O O O · O O · O O O O
2017-04-29 PNRC 2016 [IND]  -/ -- O O O O O O O O O O O O
2017-04-26 Asia Singapore Regional 2015 [IND]  -/ -- O Ø O O O O O O O O ·
2017-04-23 World Finals 2015 21/145 O · O O O O · O O O Ø O Ø
2017-04-17 MIPT Workshop 2017 GP of Moscow Workshop  5/ 35 O · O O · O O O O O O
2017-04-16 MIPT Workshop 2017 NAIPC-2017  4/ 53 O O O O Ø · O O · O O
2017-04-15 MIPT Workshop 2017 Worldwide Selection 12/ 39 · O · O O Ø Ø · · · O O
2017-04-13 MIPT Workshop 2017 Latin America Selection 14/ 38 Ø O O · · · O O · O O · O
2017-04-12 MIPT Workshop 2017 Korean Selection 1  7/ 39 O · O Ø O Ø · O O O Ø O ·
2017-04-11 MIPT Workshop 2017 Zagreb U Selection 2  3/ 58 O O O O O O O O O O O O O
2017-04-10 MIPT Workshop 2017 Zagreb U Selection 1 12/ 53 O · O O O O O O O · O O
2017-04-04 AIM Fund Contest  3/ 72 O O O Ø O O O O O O O
2017-04-03 Petrozavodsk Summer-2016 Zhejiang U 2 16/ 82 O O · Ø O O O ! O · O ! !
2017-04-02 XVII Open Cup GP of Tatarstan  9/ 76 O O O O O O · O O O O O
2017-03-28 Petrozavodsk Summer-2016 Ce Jin and Jiry Ru  7/ 68 O O O · · O O ! O O
2017-03-26 XVII Open Cup GP of Poland 13/ 79 Ø ! O ! O O · Ø O O O
2017-03-22 Petrozavodsk Summer-2014 Warsaw U  4/ 56 O O O ! O O O O O O ·
2017-03-19 World Finals 2014 15/131 · · O O O · O · Ø · O ·
2017-03-15 Petrozavodsk Winter-2015 Xiaoxu Guo 3 21/101 · O O · O Ø O · O O
2017-03-12 World Finals 2013  8/145 O O O O · O · O O O Ø
2017-03-08 Asia Tsukuba Regional 2016  7/ 71 O O O O O O O O O O ·
2017-03-05 World Finals 2012 14/158 · O O O O · O · O · O O
2017-03-01 Petrozavodsk Winter-2014 Saratov SU 29/133 · O O · O Ø ! · · O O
2017-02-26 NEERC 2016  7/285 O O Ø O O O O O · O · · ·
2017-02-18 ICPCCamp 2017 U of Tokyo Selection 1  7/124 O O O O O O O O O · · O
2017-02-17 ICPCCamp 2017 Yandex Cup 2017 24/123 O · O O O O · · O ·
2017-02-16 ICPCCamp 2017 Jagiellonian U 25/121 O O O · · O O O O · · O
2017-02-14 ICPCCamp 2017 THU DDF  7/124 O · · · · O O O O
2017-02-13 ICPCCamp 2017 zimpha  4/121 O O · · O O O · O O
2017-02-12 ICPCCamp 2017 ftiasch 27/121 · · · · O · O · · · O
2017-01-20 AMPPZ-2015 19/ 69 O O · O · O · · O · · O
2017-01-19 Asia Beijing Regional 2016  1/199 O · O O O O O O O · O
2017-01-18 National Taiwan U Selection  8/ 51 O O · O O O · O O O
2017-01-16 Kent Nikaido 1  5/ 22 O O O O ! · O O · O O
2017-01-13 Makoto Soejima 3 11/ 69 O O O O O Ø O O O Ø Ø
2017-01-12 Petrozavodsk Winter-2013 JAG 1 12/ 63 · O O · O O O O · O
2017-01-10 Petrozavodsk Winter-2012 Tokyo Kroliki  4/ 62 ! O O O ? O O O Ø O
2017-01-09 Petrozavodsk Summer-2013 Japanese  6/ 46 ! O O · · O O O O
2017-01-06 Petrozavodsk Winter-2013 JAG 2 42/ 50 X O ! ? Ø Ø · Ø Ø O
2016-12-11 ONSITE|Asia CHINA-Final 2016  5/314 O O O O O O O O · · · O
2016-12-09 CERC 2016  8/145 O O O · O O · O · O O O
2016-12-03 Petrozavodsk Summer-2016 Ural FU Dandelion 19/ 51 · O · O · · O · O · ·
2016-11-28 ONSITE|CCPC Final 2016  4/122 O O Ø O O O O O O O · O
2016-11-22 Petrozavodsk Summer-2014 Moscow IPT  6/ 43 O O O O · O · O O ! ·
2016-11-19 XVII Open Cup GP of SPb 47/171 O O · O O O O O Ø O O
2016-11-06 ONSITE|Asia Hong Kong Regional 2016  1/ 57 O O O O Ø Ø · O O O O
2016-10-29 Petrozavodsk Summer-2016 Warsaw U  8/ 55 O O Ø O O · O O · O
2016-10-28 NEERC 2016 Moscow Subregional  1/256 O O · O O O O O O · O O
2016-10-23 ONSITE|Asia Shenyang Regional 2016 11/194 O O O Ø O · O O O Ø · Ø Ø
2016-10-19 ONSITE|CCPC Hangzhou 2016  2/179 O O O O O O · · O · O
2016-10-15 Asia Beijing Regional 2015  5/199 O · O O · · O · O O O
2016-10-06 Petrozavodsk Summer-2016 Pavel Khaustov 2  9/ 73 · O O O Ø O Ø Ø O
2016-10-05 Petrozavodsk Summer-2016 Moscow IPT 12/ 74 O · O O O O · · Ø Ø O
2016-10-04 CCPC Changchun 2016  5/610 · O · O O O O O O O O
2016-10-02 XVII Open Cup GP of Japan  4/123 · O O O O · O O O O
2016-09-25 Petrozavodsk Summer-2015 Yandex Cup Stage 1  6/ 75 O O O O O · O O
2016-09-24 Asia Shenyang Regional 2015  4/173 · O · O Ø O O O O · Ø · O
2016-09-23 Petrozavodsk Winter-2016 JAG 11/ 87 O O O O O O O O · · O
2016-09-18 Petrozavodsk Summer-2014 Ivan Kazmenko  7/ 46 O O Ø O Ø · O O O
2016-09-17 Asia Qingdao Regional 2016 Online 77/1K⁺ O O · O O O O · O · O O ·
2016-09-10 Asia Hong Kong Regional 2016 Online  2/ 82 O O O O O O O O O O O
2016-09-09 Petrozavodsk Winter-2015 Saratov SU 11/123 O O ! · · O O O O O O
2016-09-04 XIV Open Cup GP of Tatarstan 16/160 O O O Ø O O O · O Ø O O
2016-09-03 CCPC 2016 Online [3:0]  -/ -- O O O O · · · · · · O
2016-09-01 NAIPC 2016  2/ 48 O O O O O O O O O O ·
2016-08-04 Petrozavodsk Winter-2014 U of Latvia  4/ 89 O O O O O O O O O O O
2016-08-03 Petrozavodsk Winter-2014 Ukrainian 13/ 77 O O O · O · · Ø · ·
2016-08-02 Petrozavodsk Winter-2014 Moscow SU Tapir  4/ 84 Ø · O O O · O · O O
2016-08-01 Petrozavodsk Winter-2014 Warsaw U 15/ 88 O O · · O O · O O O
2016-07-30 Petrozavodsk Winter-2014 Jagiellonian U [3:0]  -/ -- · O O · O O O O Ø O ·
2016-07-29 Asia Tsukuba Regional 2015  2/ 43 O O O O O O O ! O O O
2016-07-27 Petrozavodsk Winter-2014 Moscow SU Trinity 11/ 90 O · O O O O · · · Ø Ø
2016-07-25 NEERC 2015 15/233 O O Ø Ø O O O · · O O O
2016-07-22 XV Open Cup GP of Central Europe 12/240 O O O O O Ø O · O O O
2016-07-21 XVI Open Cup GP of Eurasia 48/409 O O O O O O · O O · O O
2016-07-19 XV Open Cup GP of Peterhof  8/118 O O O O · · Ø O · O O
2016-07-18 JAG Autumn 2014  2/ 83 O O O O O O O O ! O O
2016-07-16 XV Open Cup GP of Udmurtia 14/105 O O O ! O · Ø O · ·
2016-07-14 XV Open Cup GP of Karelia 12/137 O O Ø O O Ø O O
2016-07-12 XV Open Cup GP of SPb 14/200 O O O O ! O ! O O O
2016-07-11 XV Open Cup GP of Three Capitals 17/200 O · O O O O Ø O O Ø O
2016-07-08 XV Open Cup GP of America 14/ 83 · ! O O O O O O O O
2016-07-06 XV Open Cup GP of Tatarstan 21/120 · O · O Ø O O O O Ø O O
2016-07-05 XV Open Cup GP of Japan 53/146 O O O Ø · Ø · Ø · Ø
2016-07-03 0x13 Ural Championship [2:1] 21/150 O O O Ø O O O Ø · Ø O
2016-07-01 NEERC 2009 Northern Subregional [2:1]  7/142 O O O O O Ø ! O O O O
2016-05-24 Urozero 2015 Warsaw U  5/ 23 O · O O · O O Ø O ! O
2016-05-22 Petrozavodsk Winter-2015 Moscow SU Tapirs 12/ 83 O · · · · · O O · O O
2016-05-21 XVI Open Cup GP of Siberia 25/155 O O O O O · O O ! O O ·
2016-05-17 Petrozavodsk Winter-2015 Wroclaw U  5/ 89 · O O O O O O O O O O Ø
2016-05-15 Petrozavodsk Winter-2015 Michael Tikhomirov  8/ 94 O · · · O O O · · O
2016-05-13 Petrozavodsk Winter-2015 Jagiellonian U [3:0]  -/ -- O O ! O Ø Ø ! ! Ø · !
2016-05-10 Petrozavodsk Summer-2015 Petr Mitrichev 19/ 52 O O Ø O · O · O · ·
2016-05-06 Petrozavodsk Summer-2015 Ivan Smirnov 18/ 42 O · · · · O Ø O O ! O
2016-04-30 ONSITE|THUPC 2016  3/ 73 O O O · O O · Ø O !
2016-04-23 Petrozavodsk Summer-2015 Yandex Cup Stage 2 21/ 44 O O O Ø O ? O · Ø O
2016-04-22 Petrozavodsk Winter-2009 Moscow SU  7/ 42 O O Ø O O O · · O Ø Ø
2016-04-21 NWERC 2005 [IND]  -/ -- Ø · O O O O · O O
2016-04-17 XVI Open Cup GP of Ukraine 27/334 O O O O O O O Ø Ø O O O O
2016-04-16 XVI Open Cup GP of Peterhof 31/125 O Ø · O O O O · ·
2016-04-15 XVI Open Cup GP of Europe 20/174 O O · O O O · O · O O ·
2016-04-09 Petrozavodsk Winter-2015 Nizhny Novgorod SU 28/ 83 Ø O O O Ø O O O ·
2016-04-08 ECNA 2015 [3:3]  -/ -- · O O O O O O O O
2016-04-04 Petrozavodsk Summer-2015 Warsaw U 21/ 78 · O O · O Ø · O O · O
2016-04-03 XVI Open Cup GP of Bashkortostan 19/140 O · O O O O · O O O · O O
2016-04-01 Petrozavodsk Summer-2015 Moscow IPT 13/ 39 Ø O O · O · O · · O
2016-03-25 Petrozavodsk Summer-2015 JAG 17/ 95 O O · O · O · · · · O O
2016-03-18 XVI Open Cup GP of Japan 32/195 O O · · · O O O O O
2016-03-12 Petrozavodsk Summer-2015 ASC 48 13/ 51 O · O O · O O Ø · O
2016-03-06 XVI Open Cup GP of SPB 40/184 O · · O O · O O O O O Ø
2016-03-04 XVI Open Cup GP of Ekaterinburg 18/154 O O O O O O O Ø O O Ø
2016-02-01 ICPCCamp 2016 Makoto Soejima 4 [2:1] 12/ 60 · O · · O · · O O O · O Ø
2016-01-31 ICPCCamp 2016 Moscow SU Trinity  5/ 60 O · O · O O O O · O ·
2016-01-30 ICPCCamp 2016 SPb SU and SPb AU  2/ 60 · O O O · O · O O O O ·
2016-01-28 ICPCCamp 2016 GP of China  6/ 58 · O · · · O · O · O
2016-01-27 ICPCCamp 2016 SJTU Dreadnought  4/ 57 O · · O O O · · · O
2016-01-26 ICPCCamp 2016 Zhejiang U 17/ 59 O · · · · · · · · O
2016-01-25 ICPCCamp 2016 ftiasch [2:1]  4/ 59 O O · O · O O O · ·
2015-12-13 ONSITE|Asia EC-FINAL 2015 25/288 O O · O · O · · · O · O O
2015-11-22 ONSITE|Asia Shanghai Regional 2015  2/199 O O Ø O O O · · O · O O
2015-11-08 ONSITE|Asia Hefei Regional 2015  8/ 97 O · · O O Ø O O Ø ·
2015-05-24 ONSITE|Asia Shanghai Metropolitan 2015  7/200 O O O Ø O O O · O O


 · 尚未通过  O 当场通过  [X:Y] 非标准组队赛:X个人使用Y台电脑
 ! 口头通过  Ø 赛后通过  [IND] 个人赛