speak-study-stay-sing/Front Page

General

Team SpeakStudyStaySing form Xi’an Jiaotong University.

Now Retired.

Date Contest Medal Place
2017-05-21 ICPC Invitational Xi'an Gold 19th
2017-10-22 ICPC Shenyang Silver 44th
2017-10-29 CCPC Qinhuangdao Gold 24th
2017-11-05 CCPC Hangzhou Gold 18th
2017-11-26 ICPC Nanning Bronze 81st
2017-12-03 CCPC-Final Silver 32nd
2017-12-17 EC-Final Gold 30th

Todolist

 • 训练手速

 • 掌握多门语言的用法

 • 加大训练量


lzy (lizi_lzy)

lzy个人

 • 学习新姿势

 • 掌握更多的套路

 • 提高水平

zbh (zbh2047)

zbh个人

 • 熟悉已知的代码模板,掌握本质

 • 训练手速

 • 加大训练量

 • 掌握快速debug能力

wh (nike0good)

wh个人

 • 训练表述能力

 • 多和队友交流

 • 不要读错题

 • 训练手速

 • 学习新语言

Contest & Trainning

Contest Attendance(48/75)

Date Contest Place A B C D E F G H I J K L M
2017-10-22 2017ICPC-Shenyang 44/181 Ø . Ø . . O O . O . O O Ø
2017-10-29 2017CCPC-Qinhuangdao 24/253 O Ø O Ø O . O O . . Ø O O
2017-11-05 2017CCPC-Hangzhou 18/190 O O O O O . . . . O O .
2017-11-26 2017ICPC-Nanning 81/228 O . . . . O . O O O . O .
2017-12-03 2017CCPC-Final 32/117 O . O . O Ø O . Ø O O
2017-12-17 2017EC-Final 30/329 O O O O . . ! O . O O O O

Trainning Attendance(198/219)

Date Contest Place A B C D E F G H I J K L M
2017-10-23 2017-2018 ACM-ICPC, NEERC, Southern Subregional Contest --/-- Ø Ø Ø Ø O O O O O Ø O Ø O
2017-10-25 2016-2017 ACM-ICPC East Central North America Regional Contest --/-- . O O O O O O O O .
2017-11-02 2014 Benelux Algorithm Programming Contest (BAPC 14) --/-- O O O O O O O Ø O O O
2017-11-06 2017 United Kingdom and Ireland Programming Contest --/-- O O O O O O Ø O O O O O
2017-11-10 2016 CCPC-Final --/-- O O Ø Ø O Ø Ø O Ø O . O
2017-11-11 2017-2018 ACM-ICPC, NEERC, Northern Subregional Contest --/-- O O O Ø O Ø Ø Ø O . O O
2017-11-12 2017-2018 ACM-ICPC, NEERC, Moscow Subregional Contest --/-- O . O O . O O O O Ø
2017-11-15 2017 ACM Jordanian Collegiate Programming Contest --/-- O O O O O . O O Ø O O Ø O
2017-11-17 2017-2018 ACM-ICPC Southeast Regional Contest (Div. 1) --/-- Ø Ø O O Ø . O O O O Ø
2017-11-18 2017-2018 ACM-ICPC Pacific Northwest Regional Contest (Div. 1) --/-- O O O O O O O Ø O O Ø O O
2017-11-19 2017ICPC-Beijing --/-- Ø Ø Ø Ø O O Ø O Ø O
2017-11-23 2012ICPC-Dhaka --/-- Ø O O O O O O Ø O Ø .
2017-11-26 2015EC-Final --/-- O O Ø O . O . . . Ø . O O
2017-11-30 2015CCPC-Final --/-- O . O O O O O . Ø O O O
2017-12-06 ACM-ICPC NEERC 2017 --/-- O O O Ø O O O . Ø Ø . Ø
2017-12-07 ACM-ICPC-Swiss-Subregional 2017 --/-- O O O O O O . . O O O
2017-12-08 ACM-ICPC NWERC 2017 --/-- Ø O Ø O Ø O O O O O O
2017-12-09 2017 USP-ICMC --/-- O O O Ø O O O O O O O
2017-12-10 ACM-ICPC SWERC 2017 --/-- O O O Ø O O Ø . Ø O O

Problems Practice(31/36)

Date Contest Place A B C D E F G H I J K L M
-- 2016ICPC-HongKong --/-- Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
-- 2017CCPC-Harbin --/-- Ø Ø Ø Ø . Ø . Ø Ø Ø Ø Ø Ø
-- 2016EC-Final --/-- Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø . . . Ø

 . 尚未通过  O 当场通过  ! 口头通过  Ø 赛后通过

Others

 • 感谢叉姐关照